ประวัติบริษัท

บริษัทฯได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยเรามีความพยายามให้ผลิตภัณฑ์เทปกาวภายใต้แบรนด์ "Green Tape " ของบริษัทฯให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า,อิเล็คโทรนิค และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เป็นต้น

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เทปกาวเข้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มห้างสรรพสินค้าค้าส่งขนาดใหญ่ เครื่องเขียน ฯลฯ

ทางบริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตเทปกาวอุตสาหกรรมชั้นนำในต่างประเทศเป็นอย่างดี

ดังนั้นบริษัทฯถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นหนึ่งในด้านคุณภาพและด้านเทคโนโลยีการผลิต และมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้มีโอกาสที่จะสรรค์สร้างให้ธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน

วิสัยทัศน์/Vision

บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ"CLMV"

พันธกิจ/Mission

1.สร้างตราสินค้า "Green Tape" ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
2.สร้างระบบบริหารจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ภายในปี 2560
3.ให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแก่ผู้ผลิตเทปกาวชั้นนำจากต่างประเทศ
Go Top